فقط به خاطر صحبتهای ماه عسل و شبهای احیا ..خدایا از سر تقصیرات ما بگذر

amoo

فقط به خاطر صحبتهای ماه عسل و شبهای احیا ..خدایا از سر تقصیرات ما بگذر